Algemene voorwaarden

[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” width=”1/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][heading]Algemene voorwaarden

[/heading][vc_column_text]ONDERWERP
1.1 De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij door Come and Connect diensten worden geleverd, van welke aard ook en deze voorwaarden maken onverbrekelijk deel uit van de tussen de opdrachtgever en Come and Connect bestaande rechtsverhouding. Uitdrukkelijk is de toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden uitgesloten. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
1.2 Alle aanbiedingen van Come and Connect zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod schriftelijk anders is aangegeven.
1.3 Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht en zullen opdrachtgever en Come and Connect in overleg treden om bedoelde bepalingen te vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk doel en strekking van bedoelde bepalingen benaderen.
1.4 Opdrachten, die een waarde van 4.500 euro niet te boven gaan, worden door Come and Connect schriftelijk bevestigd zonder dat een handtekening van de opdrachtgever vereist is. Opdrachtbevestigingen worden geacht juist en volledig te zijn, tenzij de opdrachtgever binnen 10 dagen na verzending maar uiterlijk de dag voorafgaande aan de uitvoering van de verplichtingen door Come and Connect, schriftelijk te kennen geeft dat de bevestiging niet correct is. Door de opdrachtbevestiging komt de overeenkomst tot stand.

2. VERPLICHTINGEN
2.1 Tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk aangegeven houden de verplichtingen van Come and Connect voortvloeiende uit de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst in dat Come and Connect de opdrachtgever diensten zal (laten) verlenen om de door de opdrachtgever aangegeven werkzaamheden te laten uitvoeren door medewerkers met het door de opdrachtgever gespecificeerde functie -en ervaringsniveau. Come and Connect neemt op zich, zich in te spannen de diensten en /of de werkzaamheden in overeenstemming met de schriftelijk vastgelegde procedures en afspraken met zorg uit te (laten) voeren.
2.2 Come and Connect heeft de mogelijkheid om de medewerkers, die de diensten verlenen dan wel de werkzaam¬heden bij op¬drachtgever uitvoeren, naar eigen inzicht te vervangen door medewerkers van gelijk opleidings- en ervaringsni¬veau.
2.3 In verband met de uitvoering van eventuele garantie- en/ of service werkzaamheden uit eerdere opdrachten, garandeert Come and Connect behoudens in geval van overmacht slechts de beschikbaarheid van medewerkers voor 80 % (tachtig) van een normale werkweek. Onder normale werkweek wordt een werkweek van 40 uur verstaan.
2.4 Wijzigingen van de duur, het karakter dan wel de aard van de diensten is slechts mogelijk na schriftelijke goedkeuring door Come and Connect.
2.5 Bij de werkzaamheden dan wel de diensten die Come and Connect verricht, zijn de tijdseenheden gedurende welke de mede¬werkers voor de opdrachtgever beschikbaar worden ge¬houden en in staat zijn de diensten dan wel de werkzaamheden te verrichten, uitgangspunt voor de betalingsverplichting van de opdrachtgever aan Come and Connect, overeenkomstig de door Come and Connect gehanteerde tarieven dan wel de overeengekomen tarieven.
2.6 Het risico en de verantwoordelijkheid voor het tijdig ter beschikking stellen aan de betreffende Come and Connect medewerkers van een werkplek, informatie, apparatuur en programmatuur is voor opdrachtgever en de daarbij behorende kosten worden door opdrachtgever gedragen (tenzij anders overeengekomen). Zo nodig zal in de overeenkomst met opdrachtgever nader worden gedefinieerd wat onder werkplek, informatie, apparatuur en programmatuur is te verstaan. Het overeengekomen tijdstip van oplevering ver¬schuift met de tijd dat niet aan het hierboven bepaalde is voldaan. Opdrachtgever is gehouden, indien medewerkers op een locatie van opdrachtgever werkzaam zijn, om alle verplichtingen voortvloeiende uit de Arbo-wetgeving en richtlijnen na te komen en Come and Connect voor eventuele aanspra¬ken uit dien hoofde te vrijwaren.
2.7 Come and Connect is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens, specificaties of ontwerpen te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat de opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

3. VERGOEDINGEN
3. De opdrachtgever is aan Come and Connect verschuldigd een vergoe¬ding gelijk aan het aantal door de medewerkers van Come and Connect aan de diensten of werkzaamheden bestede uren ver¬menigvuldigd met het tussen opdrachtgever en Come and Connect overeengekomen tarief, dan wel de overeengekomen prijs, vermeerderd met de door de medewerkers gemaakte kosten die ingevolge de opdracht overeenkomst daarvoor in aanmerking komen, vermeerderd met de verschuldigde omzetbelasting. Van de bepaling van deze vergoeding kan in de overeenkomst met opdrachtgever uitdrukkelijk worden afgeweken.
4. Werkzaamheden die naar het oordeel van Come and Connect geen onderdeel uitmaken van de door Come and Connect aanvaarde op¬dracht en door de opdrachtgever worden opgedragen aan een medewerker zullen altijd worden vergoed op basis van de door Come and Connect gehanteerde tarieven per tijdseenheid of per functiepunt. Een functiepunt is een rekeneenheid als bedoeld in de door Come and Connect gestandaardiseerde open calculatie methode.
5. Come and Connect zal aan opdrachtgever urenregistratie formulieren ter beschikking stellen op welke formulieren de door de medewerkers bestede uren zijn vermeld. Opdrachtgever zal bedoelde formulieren onmiddellijk, uiterlijk binnen 2 werkdagen, controleren en eventueel vergezeld van op¬merkingen getekend aan Come and Connect retourneren. Indien de formulieren niet tijdig zijn geretourneerd of geen aanmer¬kingen zijn gemaakt, staat daarmee de juistheid van het aantal opgegeven uren vast. Blijkt later aantoonbaar een fout te zijn gemaakt, hetgeen uitsluitend ter beoordeling van Come and Connect staat, dan zal overleg plaatsvinden ter oplos¬sing van het gerezen geschil. Mocht dit minnelijk overleg niet in een oplossing van het gerezen geschil resulteren, geldt dat de geschillenregeling van artikel 9 van deze al¬gemene voorwaarden van toepassing is.
6. Bij alle prestaties, waaronder in ieder geval uren wordt verstaan, is de overeengekomen prijs, of het betreffende deel daarvan, verschuldigd bij gehele of gedeeltelijke ople¬veringen, tenzij anders in de opdrachtbevestiging dan wel de overeenkomst vermeld. De facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum door de opdrachtgever betaald te zijn.
Indien de facturen niet tijdig zijn voldaan is de opdrachtge¬ver vanaf dat tijdstip 1% rente per maand of een gedeelte daarvan, verschuldigd zonder dat ingebrekestelling nodig is. Indien na aanmaning en ingebrekestelling opdrachtge¬ver nalatig blijft de vorderingen te voldoen, zal Come and Connect de vordering(en) ter incasso uit handen geven of over dragen en is de opdrachtgever tevens verplicht tot volledige ver¬goeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder begrepen kosten berekend door externe des¬kundigen, naast de eventuele proceskosten, zulks met een minimum van 15% van het totaal door de opdrachtgever aan Come and Connect verschuldigde bedrag inclusief de geaccumu¬leerde rente.
7. Indien een der partijen een essentieel deel van haar ver¬plichting(en) toerekenbaar niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de andere partij het recht de voor haar uit de over¬eenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten dan wel zekerheden te vragen, onverminderd het recht op na¬koming van de aangegane verplichtingen en de overige rechten.

4. INTELLECTUEEL EIGENDOM
4.1 Voor zover Come and Connect of de door haar bij de verlening van diensten of de uitvoering van werkzaamheden ingescha-kelde medewerker(s) intellectuele eigendomsrechten ver¬krijgt, dan zullen deze rechten aan het einde van de op¬dracht en nadat de opdrachtgever aan alle verplichtingen heeft voldaan, geacht te zijn overgedragen, met uitzonde¬ring van het bepaalde in artikel 4.2, aan opdrachtgever, met dien verstande dat Come and Connect een onbeperkt gebruiks¬recht behoudt. Waar nodig zal Come and Connect zich inspannen om er voor te zorgen dat indien opdrachtgever daarom ver¬zoekt, bedoelde rechten expliciet aan opdrachtgever wor¬den overgedragen.
4.2 Voor door Come and Connect ontwikkelde auteursrechtelijk be¬schermde werken die bij de verlening van diensten of de uitvoering van werkzaamheden worden gebruikt berusten de rechten bij Come and Connect en verkrijgt de opdrachtgever een alleen aan haar toekomend onbeperkt gebruiksrecht.
4.3 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de eventueel te sluiten licentie overeenkomsten met betrekking tot het ge¬bruik van eventueel auteursrechtelijk of anderszins be¬schermde werken modellen en uitvindingen en intellectu¬ele eigendomsrechten die bij de dienstverlening en de uit¬voering van werkzaamheden worden gebruikt en vrijwaart Come and Connect en haar medewerkers voor de gevolgen van eventuele inbreuken op rechten van derden.

5. GEHEIMHOUDING EN NON-CONCURRENTIE
5.2 Come and Connect en opdrachtgever verplicht zich om alle door haar bij de verlening van diensten en de uitvoering van werk-zaamheden ingeschakelde (rechts-)personen een geheimhoudingsverplichting op te leggen. Ieder der partijen verplicht zich om alle informatie van vertrouwelijke aard die voor en na het aangaan van de overeenkomst tussen partijen is uitgewisseld geheim te houden.
5.3 Partijen, waaronder begrepen gelieerde partijen en opdrachtgevers van een der partijen, verplichten zich gedurende de looptijd van deze overeenkomst en gedurende een periode van een jaar na beëindiging daarvan, geen personeelsleden of medewerkers van de andere partij in dienst te nemen dan wel, direct of indirect op welke wijze ook, voor zich te laten werken. Alle personeelsleden dan wel medewerkers, die Come and Connect bij de uitvoering van de diensten dan wel werkzaamheden gebruikt, hebben zich jegens Come and Connect verplicht geen werkzaamheden voor der¬den te verrichten gedurende hun dienstverband en gedu¬rende een jaar na beëindiging daarvan zich te zullen ont¬houden van het verrichten van werkzaamheden voor op¬drachtgever dan wel aan haar gelieerde ondernemingen, of haar opdrachtgevers.
5.4 Bij overtreding van de verplichtingen die in het voorgaande artikel zijn beschreven, verbeurt de nalatige partij aan de ander een direct opeisbare, boete van 50.000 euro per overtreding, vermeerderd met 5.000 euro voor iedere dag dat de overtreding voortduurt.

6. BEËINDIGING
6.1. Indien geen termijn voor de duur van de overeenkomst is overeengekomen dan wel de overeenkomst naar haar aard niet door volbrenging eindigt, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te beëindigen door schriftelijke opzegging met inachtneming van een termijn van minimaal 1 maand.
6.2. Come and Connect kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien opdrachtgever – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of in¬dien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van samenvoegingen van ondernemingen. Come and Connect zal wegens deze beëindiging nimmer tot schadevergoeding zijn gehouden.
6.3. Indien opdrachtgever verlenging van enige contractperiode wenst, dan dient zij Come and Connect minimaal 1 maand voor de beëindiging van de periode schriftelijk daarvan op de hoogte te stellen, waarbij Come and Connect zich het recht voorbehoudt geen gevolg aan dit verzoek te geven.
6.4. Geen der partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting indien dat wordt veroorzaakt door overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toereken¬bare tekortkoming van toeleveranciers of opdrachtgevers waarvan Come and Connect personeel of zaken betrekt, dan wel ziekte van medewerkers die bij de uitvoering van diensten of het verrichten van werkzaamheden zijn ingeschakeld.

7. OPLEVERING, GARANTIE en ONDERHOUD
7.1 Werkzaamheden waarbij Come and Connect verplichtingen op zich heeft genomen die tot een prestatie van Come and Connect leiden worden altijd uitgevoerd overeenkomstig de door Come and Connect gehanteerde standaard methoden. De uitvoering vindt al¬tijd plaats in fasen, als in de methodiek omschreven, waarbij een nieuwe fase pas in uitvoering wordt genomen als de eerdere fase volledig is opgeleverd. De methodiek zal worden omschreven in de met opdrachtgever af te sluiten overeenkomsten.
7.2 De oplevering van een fase of de overeengekomen prestatie vindt altijd plaats middels een schriftelijke mededeling van Come and Connect aan de opdrachtgever, waarna de garantie periode intreedt. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, behoort implementatie tot de werkzaamheden van opdrachtgever. Controle c.q. acceptatietest door de opdrachtgever dient binnen 14 dagen na de oplevering te zijn uitgevoerd. Binnen deze periode dienen eventuele afwijkingen van hetgeen is overeengekomen schriftelijk door de opdrachtgever te worden gemeld aan Come and Connect, waarna overeenkomstig de hieronder geformuleerde garantie bepaling herstel werkzaamheden worden uitgevoerd. Nadrukkelijk wordt vermeldt dat gedurende de controle c.q. acceptatie periode het opdrachtgever niet is toegestaan om de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken. In afwijking van het voorgaande zal de programmatuur, indien opdrachtgever voor het moment van acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt.
7.3 De garantieperiode is een maand te rekenen vanaf de opleveringsdatum. De garantie houdt in dat Come and Connect medewerkers ter beschikking heeft om verbeteringen in de programmatuur aan te brengen, voor zover blijkt dat er niet wordt voldaan aan de vastgelegde functionele specificaties, het niet voldoende reproduceerbaar is, en er een zo uitgebreid mogelijke schriftelijke melding aan Come and Connect wordt gedaan. Come and Connect garandeert nimmer dat de programmatuur zonder fouten zal werken, dan wel dat alle fouten zullen worden verbeterd. De garantie werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van de overeengekomen tarieven en kosten, tenzij er sprake is van een opdracht op basis van fixed price, in welk geval de werkzaamheden uit hoofde van de garantie aanspraken kos¬teloos zullen geschieden. Iedere garantie vervalt indien door of namens de op¬drachtgever wijzigingen in de programmatuur zijn aange-bracht waaronder niet de wijzigingen worden ver¬staan die tijdens de implementatie van de programmatuur zijn aan¬gebracht.
7.4 Indien Come and Connect op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan Come and Connect worden vergoed volgens de gebruikelijk tarieven van Come and Connect. Come and Connect is echter niet verplicht aan de dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. Opdrachtgever aanvaardt dat door wijziging en meerwerk het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van opdrachtgever en Come and Connect, kunnen worden beïnvloed. Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Come and Connect opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
7.5 Indien er een opdracht tot onderhoud is aanvaard, hetgeen het geval is indien er een onderhoudsovereenkomst met op¬drachtgever is aangegaan, zal een dergelijke opdracht alleen betrekking hebben op correctief onderhoud, waaronder wordt verstaan het aanbrengen van verbeteringen in de programmatuur, databases en omgeving van door de opdrachtgever gesignaleerde en schriftelijk gemelde storingen in de werking van de programmatuur, databases en omgeving, een en ander overeenkomstig de bij Come and Connect gebruikelijke gestandaardiseerde methoden en technieken. Werkzaamheden in het kader van een onderhoudsovereenkomst zullen worden uitgevoerd op de gebruikelijke kantoortijden. Voor werkzaam¬heden die op verzoek van opdrachtgever buiten kantooruren plaats¬vinden zullen de daarop betrekking hebbende verhoogde tarieven en kosten in rekening worden gebracht. Het is mogelijk een onderhoudsovereenkomst met Come and Connect aan te gaan welke betrekking heeft op andere vormen van onderhoud voor welke overeenkomst zal worden omschreven waarop deze betrekking heeft.

8. AANSPRAKELIJKHEID
8.1 Indien Come and Connect aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Come and Connect te verstrekken uitkering.
8.2 Aansprakelijkheid van Come and Connect voor indirecte schade, daar¬onder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is uitgeslo¬ten.
8.3 De opdrachtgever vrijwaart Come and Connect voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid dan wel an¬dere aanspraken die veroorzaakt zijn door producten of diensten of systemen waaraan door Come and Connect diensten zijn verleend of werkzaamheden aan zijn uitgevoerd.
8.4 Enige aansprakelijkheid van Come and Connect kan slechts ontstaan indien de opdrachtgever onverwijld, deugdelijk en schriftelijk Come and Connect in gebreke stelt en op de hoogte brengt van de schade oorzaak, en waar mogelijk een redelijke termijn gunt ter zuivering van de tekortkoming en Come and Connect toerekenbaar ook na het verstrijken van de termijn in haar verplichtingen tekort blijft schieten.

9. TOEPASSELIJKRECHT
Op de door Come and Connect gesloten overeenkomsten en de door Come and Connect gedane aanbiedingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen met uitsluiting van iedere andere rechter worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, onverminderd het recht van Come and Connect om geschillen voor te leggen aan een andere bevoegde rechter in Nederland[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Come and Connect | KvK. 63113783 | Roodborsthaag 23, 3993 BK Houten | 06-58780558 | Johan@comeandconnect.com

Scroll naar top